ไฟฉุกเฉิน 12W LED SUNNY CU 212 CD 2

  • ดวงไฟขนาด 12W จำนวน 2 ดวง
  • รีโมทคอลโทลมีระยะการสั่งการ 15 เมตร
  • ระยะเวลาชาร์จ 10-15 ชั่วโมง
  • Battery 12V-5.0Ah
  • ได้รับมาตรฐาน มอก.1955-2551 และ มอก.1102-2538
  • รับประกันหลอดไฟ 10 ปี, แผงวงจร 5 ปี, แบตเตอรี่ 2 ปี